Szacowanie szkód łowieckich

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

 

WSTĘP

Uprawą rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r., Nr 127, poz. 1066 ze zm.) jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym.

 

PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH


USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. (Dz. U. z 1995 r. Nr 147 póz.713) jednolity tekst z uwzględnieniem ostatnich zmian z dnia 26.07.2001 r. (Dz. U. 2001 r. Nr 125 póz. 1366)

 

Rozdział 9

Szkody łowieckie

 

Art. 46.

 

1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych:

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny,
2) przy wykonywaniu polowania


2. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.

 

Art. 47.

1. Właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami, o których mowa w art. 46.

 

2. W przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, o których mowa w art. 46, strony mogą zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu.

 

Art. 48.

 

Odszkodowanie nie przysługuje:

 

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych,

2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez zarząd województwa,

3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom,

4) za szkody nie przekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy,

5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,

6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

 

Art. 49.

 

Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych oraz wypłat odszkodowań za szkody, uwzględniając terminy zgłoszenia szkody, obowiązek szacowania wstępnego i ostatecznego oraz obszar uszkodzonej uprawy.

 

Art. 50.

 

1.Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

2. Za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrządzane na obszarach:

1)obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa;

2)obwodów łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.

 

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 776

rozporządzenie

Ministra środowiska 1)

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 oraz z 2019 r.

poz. 125 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i terminy zgłaszania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo

łowieckie, zwanych dalej „szkodami łowieckimi”;

2) sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;

3) szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;

4) szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie;

5) wzory protokołów, o których mowa w art. 46a ust. 4, art. 46c ust. 5 i art. 46d ust. 8 ustawy z dnia 13 października

1995 r. – Prawo łowieckie.

§ 2. 1. Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zwany dalej „poszkodowanym”,

zgłasza ją, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o szacowanie szkód łowieckich:

1) w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;

2) w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:

a) poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego

obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,

b) w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

2. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego oraz przedstawiciela wojewódzkiego

ośrodka doradztwa rolniczego o terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego pisemnie, za pośrednictwem

poczty elektronicznej lub przez krótkie wiadomości tekstowe (SMS).

3. Zarząd województwa albo Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zawiadamia poszkodowanego o terminie

dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez SMS.

4. W przypadku złożenia odwołania, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo

łowieckie, o terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego

Lasy Państwowe albo dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zawiadamia:

1) poszkodowanego,

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 776

 

2) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,

3) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego,

4) przedstawiciela izby rolniczej, jeżeli został złożony wniosek o jego udział w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym

– pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez SMS.

§ 3. 1. Gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę łowiecką, ustala się na podstawie charakterystycznych śladów żerowania

lub pozostawionych tropów, lub odchodów.

2. Rodzaj uprawy lub płodu rolnego ustala się przez weryfikację informacji zawartych we wniosku o szacowanie szkód

łowieckich ze stanem faktycznym na gruncie.

3. Stan uprawy ustala się w 5-stopniowej skali, rosnąco od 1 do 5, gdzie 1 to stan bardzo zły, 2 to stan zły, 3 to stan

średni, 4 to stan dobry, a 5 to stan bardzo dobry. Uzasadniając ocenę stanu uprawy, bierze się pod uwagę wykonanie zabiegów

agrotechnicznych oraz anomalie rozwojowe spowodowane przez czynniki niezależne od poszkodowanego, w szczególności

warunki atmosferyczne.

4. Jakość uprawy ustala się w 5-stopniowej skali, rosnąco od 1 do 5, gdzie 1 to jakość bardzo zła, 2 to jakość zła, 3 to

jakość średnia, 4 to jakość dobra, a 5 to jakość bardzo dobra. Uzasadniając ocenę jakości uprawy, bierze się pod uwagę potencjalne

możliwości plonowania ustalane na podstawie danej fazy rozwoju roślin oraz z uwzględnieniem warunków środowiskowych

i klimatycznych w danym sezonie wegetacyjnym.

5. Jakość płodu rolnego ustala się w 5-stopniowej skali, rosnąco od 1 do 5, gdzie 1 to jakość bardzo zła, 2 to jakość zła,

3 to jakość średnia, 4 to jakość dobra, a 5 to jakość bardzo dobra. Uzasadniając ocenę jakości płodu rolnego, bierze się pod

uwagę jego cechy zewnętrzne, w szczególności wielkość, barwę, kształt i zapach oraz stan fitosanitarny, w tym występowanie

śladów żerowania szkodników owadzich.

6. Obszar całej uprawy ustala się:

1) przez jej pomiar taśmą mierniczą, kołem pomiarowym, dalmierzem nitkowym lub dalmierzem laserowym;

2) na podstawie danych dotyczących pola powierzchni działki ewidencyjnej zawartych w ewidencji gruntów i budynków;

3) przy użyciu odbiorników Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GNSS);

4) przy wykorzystaniu danych zawartych w systemach informacji przestrzennej (GIS);

5) na podstawie zdjęć wykonanych z bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

7. Szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona, ustala się orientacyjnie na podstawie wizji lokalnej.

8. Obszar uprawy, która została uszkodzona, ustala się przez pomiar uszkodzonych części uprawy, a następnie wyliczenie

sumy ich pól powierzchni. Do wykonania pomiarów i szkiców, o których mowa w art. 46a ust. 4 pkt 4 i art. 46c ust. 5 pkt 4

ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, wykorzystuje się metody, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 3–5.

9. Szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze ustala się orientacyjnie na podstawie wizji lokalnej.

10. Procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze stanowi uśredniony ze wszystkich uszkodzonych części

uprawy iloraz liczby roślin uszkodzonych oraz faktycznej obsady roślin ustalonej na podstawie wartości średniej z prób

przeprowadzonych w nieuszkodzonej części uprawy. W przypadku upraw roślin o rzadkiej obsadzie można zastosować

metodę prób rzędowych.

11. Szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego ustala się, mnożąc zmierzoną objętość sterty, stogu lub kopca,

w których płód rolny został złożony, przez wynik próbnego pomiaru masy płodu rolnego z 0,2 m3 pobranego z trzech różnych

części sterty, stogu lub kopca, w których nie występują uszkodzenia od zwierzyny.

12. Szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego ustala się, mnożąc zmierzoną objętość ubytku w stercie, stogu lub

kopcu, w których płód rolny został złożony, przez wynik próbnego pomiaru masy płodu rolnego, o którym mowa w ust. 11.

13. Plon z 1 ha ustala się na podstawie polowych prób wydajności przeprowadzanych w nieuszkodzonych częściach

uprawy. Jeżeli nie można określić plonowania na podstawie polowych prób wydajności, plon z 1 ha ustala się na podstawie

średniej wartości plonowania z regionu powstania szkody w oparciu o dane uzyskane w wojewódzkim ośrodku doradztwa

rolniczego lub jednostce naukowej prowadzącej badania w tym zakresie, z uwzględnieniem stanu i jakości uprawy.

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 776

 

14. Wysokość odszkodowania za szkody w uprawach ustala się, mnożąc obszar uprawy, która została uszkodzona,

przez procent jej zniszczenia (powierzchnia zredukowana). Ustaloną powierzchnię zredukowaną mnoży się przez plon z 1 ha

(rozmiar szkody). Tak ustalony rozmiar szkody mnoży się przez wartość danego płodu rolnego wyrażoną przez jego cenę

skupu w regionie powstania szkody, a jeżeli skup nie jest prowadzony – przez wartość wyrażoną przez jego cenę rynkową

z dnia szacowania ostatecznego szkody w regionie jej powstania.

15. Wartość plonu z użytków, które nie występują w obrocie rynkowym w regionie powstania szkody, ustala się na

podstawie współczynników do przeliczania plonu na jednostki zbożowe, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,

oraz średniej ceny pszenicy konsumpcyjnej opublikowanej dla tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym dokonano szacowania

ostatecznego, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w biuletynie

informacyjnym „Rynek zbóż” Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, dla makroregionu, w którym

znajduje się region powstania szkody.

16. Wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na podstawie wartości

rynkowej utraconego plonu, odpowiednio siana lub masy zielonej, w danym sezonie wegetacyjnym. Odszkodowanie

obejmuje także koszty doprowadzenia uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego; koszty te wylicza się na podstawie

aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej nasion niezbędnych do wysiania.

17. Wysokość odszkodowania za szkody w płodach rolnych ustala się, mnożąc szacunkową masę uszkodzonego płodu

rolnego przez jego cenę skupu w regionie powstania szkody, a jeżeli skup nie jest prowadzony – przez wartość wyrażoną

przez jego cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody w regionie jej powstania, z uwzględnieniem stanu i jakości

płodu rolnego.

18. Wartość płodów rolnych, które nie występują w obrocie rynkowym w regionie powstania szkody, ustala się na podstawie

wartości odtworzeniowej, którą określa się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej

nasion lub sadzonek niezbędnych do wysiania lub posadzenia.

19. Wysokość odszkodowania ustalonego zgodnie z ust. 14 oraz wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez

dziki na łąkach pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania, które ustala się

indywidualnie dla każdej uprawy z uwzględnieniem niezbędnych nakładów, jakie poszkodowany musiałby ponieść na zebranie,

transport i przechowywanie plonu objętego odszkodowaniem.

§ 4. Zespół, o którym mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, może przybrać

osobę trzecią do pomocy przy wykonywaniu czynności związanych z szacowaniem szkody, w szczególności takich jak

wykonywanie pomiarów.

§ 5. Przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda

powstała w okresie:

1) do dnia 30 kwietnia – w wysokości 30%,

2) od dnia 1 maja do dnia 25 maja – w wysokości 50%,

3) po dniu 25 maja – w wysokości 85%

– kwoty obliczonej w sposób określony w § 3 ust. 14, z zastrzeżeniem, że za plon z 1 ha przyjmuje się średni plon obliczony

dla danego województwa na podstawie danych zawartych w trzech rocznikach statystycznych „Wyniki produkcji roślinnej”

ostatnio opublikowanych na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 6. Ustala się wzory:

1) protokołu oględzin,

2) protokołu oględzin w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada Skarb Państwa,

3) protokołu oględzin przeprowadzonych w wyniku wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy

z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie,

4) protokołu szacowania ostatecznego,

5) protokołu szacowania ostatecznego w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada Skarb Państwa,

6) protokołu szacowania ostatecznego przeprowadzonego w wyniku wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 46d

ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

– stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 776

 

§ 7. Wypłaty odszkodowania dokonuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez poszkodowanego albo

w gotówce za pokwitowaniem.

§ 8. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia,

przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Środowiska: H. Kowalczyk

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania

przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. poz. 272), które utraciło

moc z dniem 2 października 2018 r., zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 651).

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 776

Załączniki do rozporządzenia

Ministra Środowiska z dnia 16

kwietnia 2019 r. ( poz. ….)

Załącznik nr 1

WSPÓŁCZYNNIKI DO PRZELICZANIA PLONU NA JEDNOSTKI ZBOŻOWE

Lp. Roślina lub grupa roślin

Odpowiada

jednostkom

zbożowym

1. pszenica 1,00

2. żyto 0,78

3. jęczmień 0,90

4. owies 0,78

5. mieszanki zbożowe 0,84

6. pszenżyto 0,86

7. gryka 2,04

8. proso 1,28

9. kukurydza 0,76

10.

strączkowe – rośliny motylkowe

gruboziarniste 1,46

11. bobik 1,14

12. łubin paszowy 1,44

13. soja 1,97

14. ziemniaki 0,66

15. buraki cukrowe 0,19

16. buraki pastewne 0,12

17. rzepak i rzepik 2,19

18. len 2,68

19. konopie 0,94

20. mak/gorczyca 4,11

21. liście tytoniu 12,59

22. chmiel 22,52

23. zielonka z trwałych użytków zielonych 0,17

24. zielonka z traw w uprawach polowych 0,16

25.

mieszanki traw z roślinami motylkowymi

w uprawach polowych 0,17

26. koniczyna 0,16

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 16 kwietnia 2019 r. (poz. 776)

Załącznik nr 1

WSPÓŁCZYNNIKI DO PRZELICZANIA PLONU NA JEDNOSTKI ZBOŻOWE

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 776

 

Załącznik nr 2

WZÓR

Protokół oględzin

nr ....... z dnia ………………

Dane lokalizacyjne

województwo: ...........................................................................................................................................

powiat: .......................................................................................................................................................

obwód łowiecki nr ........ dzierżawca/ zarządca obwodu łowieckiego*: ................................................

gmina: ................................................................. miejscowość: ...............................................................

miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej): ……..…………………………………………

Poszkodowany

imię i nazwisko/nazwa*: ............................................................................................................................

miejsce zamieszkania/siedziba*: ...............................................................................................................

Data zgłoszenia szkody: ..........................................................................................................................

Oględziny

dnia: .......................................... zespół składający się z:

1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego:

……. ...........................................................................................................................................................;

2) przedstawiciela dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego*:

........ ............................................................................................................................................................;

3) poszkodowanego:

…. ................................................................................................................................................................

przeprowadził oględziny i stwierdził, co następuje:

1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę**:

....................................................................................................................................................................;

2) rodzaj uprawy:

....................................................................................................................................................................;

3) stan i jakość uprawy wraz z uzasadnieniem oceny stanu i jakości uprawy:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Załącznik nr 2

WZÓR

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 776

 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................;

4) obszar całej uprawy (ha):

....................................................................................................................................................................;

5) szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona (ha):

....................................................................................................................................................................;

6) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%):

.....................................................................................................................................................................

Informacja o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach:

....................................................................................................................................................................

Treść zastrzeżeń: ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

............................................ ..............................................................................

(data i podpis poszkodowanego) (data i podpis dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego*)

..............................................................

(data i podpis przedstawiciela wojewódzkiego

ośrodka doradztwa rolniczego)

Załączniki:

– szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,

– ……………………………………………………………………………………………….………...,

– ………………………………………………………………………………………………………... .

* niewłaściwe skreślić

** nie dotyczy, gdy szkoda została wyrządzona przy wykonywaniu polowania

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 776

 

WZÓR

Protokół oględzin w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada Skarb Państwa

nr ....... z dnia ………………

Dane lokalizacyjne

województwo: ...........................................................................................................................................

powiat: .......................................................................................................................................................

obwód łowiecki leśny nr ......../ obwód łowiecki polny nr………/ poza obwodem łowieckim*:

gmina: ................................................................. miejscowość: ................................................................

miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej): ............................................................................

Poszkodowany

imię i nazwisko/ nazwa*: ..........................................................................................................................

miejsce zamieszkania/ siedziba*: ..............................................................................................................

Data zgłoszenia szkody: ..........................................................................................................................

Oględziny

dnia: ...........................................................................................................................................................

przedstawiciele zarządu województwa/ Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe*

(szacujący): ................................................................................................................................................

przy udziale poszkodowanego/ bez udziału poszkodowanego*:

....................................................................................................................................................................

przeprowadzili oględziny i stwierdzili, co następuje:

1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę:

....................................................................................................................................................................;

2) rodzaj uprawy:

....................................................................................................................................................................;

3) stan i jakość uprawy wraz z uzasadnieniem oceny stanu i jakości uprawy:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................;

4) obszar całej uprawy (ha):

....................................................................................................................................................................;

5) szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona (ha):

....................................................................................................................................................................;

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 776

 

6) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%):

.................................................................................................................................................................... .

Informacja o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach:

....................................................................................................................................................................

Treść zastrzeżeń: .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... .

.....................................

............................................ .......................................

(data i podpis poszkodowanego) (data i podpisy szacujących)

Załączniki:

– szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,

– ..................................................................................................................................................................,

– ................................................................................................................................................................. .

* niewłaściwe skreślić

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 776

 

WZÓR

Protokół oględzin przeprowadzonych w wyniku wniesienia odwołania, o którym mowa

w art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

nr ....... z dnia ………………

Dane lokalizacyjne

województwo: ...........................................................................................................................................

powiat: ........................................................................................................................................................

obwód łowiecki nr ........ dzierżawca/ zarządca obwodu łowieckiego*: ................................................

gmina: ................................................................. miejscowość: ................................................................

miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej): ............................................................................

Poszkodowany

imię i nazwisko/ nazwa*: ..........................................................................................................................

miejsce zamieszkania/ siedziba*: ..............................................................................................................

Oględziny uszkodzonej uprawy

dnia ............................................................................................................................................................

nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe/ przedstawiciel nadleśniczego

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe/ dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe/ przedstawiciel dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe* (szacujący):

....................................................................................................................................................................

przy udziale*:

– poszkodowanego:

.....................................................................................................................................................................,

– przedstawiciela dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego*: ................................................................,

– przedstawiciela izby rolniczej: ............................................................... . ................................................,

– przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego:

..……………………………………………………………..………………………………………….. .

przeprowadził oględziny i stwierdził, co następuje:

1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę**:

…. ...............................................................................................................................................................;

2) rodzaj uprawy:

…. ...............................................................................................................................................................;

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 776

 

3) stan i jakość uprawy wraz z uzasadnieniem oceny stanu i jakości uprawy:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................;

4) obszar całej uprawy (ha):

....................................................................................................................................................................;

5) szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona (ha):

....................................................................................................................................................................;

6) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%):

.................................................................................................................................................................... .

Informacja o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach:

....................................................................................................................................................................

Treść zastrzeżeń: .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... .

............................................... ..........................................

(data i podpis poszkodowanego) (data i podpis szacującego)

...................................................................................... ...........................................

(data i podpis dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego*) (data i podpis przedstawiciela

izby rolniczej)

.................................................................................................................

(data i podpis przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego)

Załączniki:

– szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,

– ..................................................................................................................................................................,

– ................................................................................................................................................................. .

* niewłaściwe skreślić

** nie dotyczy, gdy szkoda wyrządzona została przy wykonywaniu polowania

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 776

 

WZÓR

Protokół szacowania ostatecznego

nr ....... z dnia ………………

Dane lokalizacyjne

województwo: ...........................................................................................................................................

powiat: .......................................................................................................................................................

obwód łowiecki nr ........ dzierżawca/ zarządca obwodu łowieckiego*: ................................................

gmina: ................................................................ miejscowość: ...............................................................

miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej): ............................................................................

Poszkodowany

imię i nazwisko/ nazwa*: ..........................................................................................................................

miejsce zamieszkania/ siedziba*: ..............................................................................................................

Data zgłoszenia szkody: ...........................................................................................................................

Szacowanie ostateczne

dnia: ...........................................................................................................................................................

zespół składający się z :

1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego:

.....................................................................................................................................................................,

2) przedstawiciela dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego*:

.....................................................................................................................................................................,

3) poszkodowanego:

.....................................................................................................................................................................,

przeprowadził szacowanie ostateczne i stwierdził, co następuje:

1) data zgłoszenia terminu sprzętu uszkodzonej uprawy na dzień: ...........................................................;

2) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę ** ....................................................................................;

3) rodzaj uprawy/ płodu rolnego*: ............................................................................................................;

4) stan i jakość uprawy/ jakość płodu rolnego wraz z uzasadnieniem oceny stanu i jakości uprawy/

płodu rolnego*: ..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5) obszar całej uprawy (ha)/ szacunkowa masa zgromadzonego płodu rolnego (dt)*: ............................;

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 776

 

6) obszar uprawy, która została uszkodzona (ha)/ szacunkowa masa uszkodzonego płodu rolnego

(dt)*: ..........................................................................................................................................................;

7) procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%):

....................................................................................................................................................................;

8) powierzchnia zredukowana (poz. 6 x 7) (ha):

....................................................................................................................................................................;

9) plon (dt) z 1 ha:

....................................................................................................................................................................;

10) rozmiar szkody (poz. 8 x 9):

....................................................................................................................................................................;

11) cena rynkowa/ skupu/ przeliczona w oparciu o przeliczniki jednostek zbożowych* za 1 dt plonu:

....................................................................................................................................................................;

12) nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania (zł): ........................................................;

13) wysokość odszkodowania do wypłaty:

a) za szkody w uprawach rolnych (poz. 10 x 11 – 12): .......................................................................,

b) za szkody w płodach rolnych (poz. 6 x 11): ..................................................................................;

14) sposób doprowadzenia uszkodzonego obszaru łąki/ pastwiska* do stanu pierwotnego***:

....................................................................................................................................................................;

15) koszt doprowadzenia uszkodzonego 1 ha łąki/ pastwiska* do stanu pierwotnego***:

....................................................................................................................................................................;

16) koszt doprowadzenia uszkodzonego obszaru łąki/ pastwiska* do stanu pierwotnego

(poz. 6 x 15)***: ................................................................................................................................;

17) wysokość odszkodowania do wypłaty za szkody wyrządzone przez dziki na:***

a) łące* (poz. 10 x 11 – 12 + 16)

………………………………………………………………………………………………......,

b) pastwisku* (poz. 10 x 11+ 16)

………………………………………………………………………………………………….. .

Informacja o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach:

....................................................................................................................................................................

Treść zastrzeżeń: .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... .

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 776

 

........................................... .................................................

(data i podpis poszkodowanego) (data i podpis dzierżawcy/ zarządcy

obwodu łowieckiego*)

...............................................................

(data i podpis przedstawiciela

wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego)

Odszkodowanie w kwocie .................................. (słownie złotych: .........................................................):

1) otrzymałem dnia*:

....................................................................................................................................................................;

2) przelać na konto*:

.................................................................................................................................................................... .

...................................

(podpis poszkodowanego)

Załączniki:

– szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,

– ..................................................................................................................................................................,

– ................................................................................................................................................................. .

* niewłaściwe skreślić

** nie dotyczy, gdy szkoda powstała przy wykonywaniu polowania

*** wypełnić w przypadku szkód na łąkach lub pastwiskach; w pozycji 13 wpisać „nie dotyczy”

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 776

 

WZÓR

Protokół szacowania ostatecznego w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada

Skarb Państwa

nr ....... z dnia ………………

Dane lokalizacyjne

województwo: ............................................................................................................................................

powiat: .......................................................................................................................................................

obwód łowiecki leśny nr ......../ obwód łowiecki polny nr………/ poza obwodem łowieckim*

gmina: ................................................................. miejscowość: ................................................................

miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej): ............................................................................

Poszkodowany

imię i nazwisko/ nazwa*: ..........................................................................................................................

miejsce zamieszkania/ siedziba*: ..............................................................................................................

Data zgłoszenia szkody: ...........................................................................................................................

Szacowanie ostateczne

dnia ............................................................................................................................................................

przedstawiciele zarządu województwa/ Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe*

(szacujący)

....................................................................................................................................................................

przy udziale poszkodowanego/ bez udziału poszkodowanego

....................................................................................................................................................................

przeprowadzili szacowanie ostateczne i stwierdzili, co następuje:

1) data zgłoszenia terminu zbioru plonu na dzień .....................................................................................;

2) gatunek zwierzyny, który wyrządził szkodę: ........................................................................................;

3) rodzaj uprawy/ płodu rolnego*: ............................................................................................................;

4) stan i jakość uprawy/ jakość płodu rolnego* wraz z uzasadnieniem oceny stanu i jakości uprawy/

płodu rolnego*: ..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................;

5) obszar całej uprawy (ha)/ szacunkowa masa zgromadzonego płodu rolnego (dt)*: ............................;

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 776

 

6) obszar uprawy, która została uszkodzona (ha)/ szacunkowa masa uszkodzonego płodu rolnego

(dt)*: ..........................................................................................................................................................;

7) procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%): ...............................................................;

8) powierzchnia zredukowana (poz. 6 x 7) (ha): .......................................................................................;

9) plon (dt) z 1 ha: .....................................................................................................................................;

10) rozmiar szkody (poz. 8 x 9): ...............................................................................................................;

11) cena rynkowa/cena skupu/cena przeliczona w oparciu o przeliczniki jednostek zbożowych* za 1 dt

plonu: .........................................................................................................................................................;

12) nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania (zł): ........................................................;

13) wysokość odszkodowania do wypłaty:

a) za szkody w uprawach rolnych (poz. 10 x 11 – 12)* ..................................................................... ,

b) za szkody w płodach rolnych (poz. 6 x 11)* ..................................................................................;

14) sposób doprowadzenia uszkodzonego obszaru łąki/ pastwiska* do stanu pierwotnego**:

....................................................................................................................................................................;

15) koszt doprowadzenia uszkodzonego 1 ha łąki/ pastwiska* do stanu pierwotnego**:

....................................................................................................................................................................;

16) koszt doprowadzenia uszkodzonego obszaru łąki/ pastwiska* do stanu pierwotnego

(poz. 6 x 15)**: .........................................................................................................................................;

17) wysokość odszkodowania do wypłaty za szkody wyrządzone przez dziki na:**

a) łące* (poz. 10 x 11 – 12 + 16)

……………………………………………………………………………………………………...,

b) pastwisku* (poz. 10 x 11 + 16)

…………………………………………………………………………………………………….. .

Informacja o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach:

....................................................................................................................................................................

Treść zastrzeżeń: .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................

........................................... .....................................

(data i podpis poszkodowanego) (data i podpisy szacujących)

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 776

 

Odszkodowanie w kwocie .................................. (słownie złotych: ..........................................................):

1) otrzymałem dnia*

....................................................................................................................................................................;

2) przelać na konto*

.................................................................................................................................................................... .

...................................

(podpis poszkodowanego)

Załączniki:

– szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,

– ..................................................................................................................................................................,

– ................................................................................................................................................................. .

* niewłaściwe skreślić

** wypełnić w przypadku szkód na łąkach lub pastwiskach

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 776

 

WZÓR

Protokół szacowania ostatecznego przeprowadzonego w wyniku wniesienia odwołania,

o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. –

Prawo łowieckie

nr ....... z dnia ………………

Dane lokalizacyjne

województwo: ...........................................................................................................................................

powiat: .......................................................................................................................................................

obwód łowiecki nr ........ dzierżawca/ zarządca obwodu łowieckiego*: ................................................

gmina: ................................................................. miejscowość: ................................................................

miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej): .............................................................................

Poszkodowany

imię i nazwisko/ nazwa*: ..........................................................................................................................

miejsce zamieszkania/ siedziba*: ..............................................................................................................

Szacowanie ostateczne: ............................................................................................................................

dnia ………….. nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe/ przedstawiciel

nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe/ dyrektor regionalnej dyrekcji

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe/ przedstawiciel dyrektora regionalnej dyrekcji

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe* (szacujący): .....................................................,

przy udziale*:

– poszkodowanego .....................................................................................................................................,

– przedstawiciela dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego*: ................................................................,

– przedstawiciela izby rolniczej: ................................................................................................................,

– przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego: ............................................................

.....................................................................................................................................................................

przeprowadził szacowanie ostateczne uszkodzonej uprawy/ płodu rolnego* i stwierdził, co następuje:

1) data zgłoszenia terminu zbioru plonu ........................................................ na dzień .............................;

2) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę**: ...................................................................................;

3) rodzaj uprawy/ płodu rolnego*: ............................................................................................................;

4) stan i jakość uprawy/ jakość płodu rolnego* stan i jakość uprawy/ jakość płodu rolnego wraz

z uzasadnieniem oceny stanu i jakości uprawy/ płodu rolnego*: ..............................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 776

 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................;

5) obszar całej uprawy (ha)/ szacunkowa masa zgromadzonego płodu rolnego (dt)*: ............................;

6) obszar uprawy, która została uszkodzona/ szacunkowa masa uszkodzonego płodu rolnego (dt)*: .....;

7) procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%): ...............................................................;

8) powierzchnia zredukowana (poz. 6 x 7) (ha): .......................................................................................;

9) plon (dt) z 1 ha: .....................................................................................................................................;

10) rozmiar szkody (poz. 8 x 9): ...............................................................................................................;

11) cena rynkowa/ skupu/ przeliczona w oparciu o przeliczniki jednostek zbożowych* za 1 dt plonu:

...................................................................................................................................................................;

12) nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania (zł): ........................................................;

13) sposób doprowadzenia uszkodzonego obszaru łąki/ pastwiska* do stanu pierwotnego***:

.....................................................................................................................................................................

Informacja o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach:

....................................................................................................................................................................

Treść zastrzeżeń: ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... .

........................................... .....................................

(data i podpis poszkodowanego) (data i podpis szacującego)

……………………………..……………………………… ……………………………………………....

(data i podpis dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego*) (data i podpis przedstawiciela izby rolniczej)

…………………………………………………………………………………

(data i podpis przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego)

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 776

 

Załączniki:

– szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,

– ………………………………………………………………………………………………………..,

– ………………………………………………………………………………………………………. .

* niewłaściwe skreślić

** pominąć, gdy szkoda powstała przy wykonywaniu polowania

*** wypełnić w przypadku szkód na łąkach lub pastwiskach

 

Lista osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń i szacowania szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie i sarny w uprawach i płodach rolnych, na terenie Obwodu Łowieckiego nr 220

Zarząd ustala następujący wykaz osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń i szacowania szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie i sarny w uprawach i płodach rolnych, na terenie Obwodu Łowieckiego nr 220

1.Krzyżówka – Henryk Szost – tel. 508929370

2.Nowa Wieś – Piotr Pasek, Jakub Pasek – tel. 609091497

3.Kotów – Zdzisław Sarata – tel. 516553315

4.Łabowa – Tomasz Baliczek – 606454948

5.Maciejowa – Mariusz Kotlarski – tel. 784018173

6.Czaczów, Barnowiec – Leszek Sulicz – tel. 692306129

7.Nawojowa (prawa strona od Krynicy) – Sebastian Sarata – tel. 505694417

8.Nawojowa (lewa strona od Krynicy od Homrzysk po technikum rolnicze (Bukowiec i Bukowiec Plebańskie) – Józef Nieć tel. 515977096

9. Trzycież, Żeleźnikowa Wielka, Myślec– Mateusz Zieliński tel. 796269656

   Roman Cabak tel. 606467474

10.Popardowa, Kamionka – Adrian Kocemba – tel. 513986282

11. Rybień – Ormanty Paweł Wiesław – tel. 604699648

12.Bącza Kunina – lewa strona (potok )Jakub Klimczak tel. 692100371

                             – prawa strona (wilcze doły) Jan Kozdroń – tel. 600224966

13.Frycowa – Robert Kulpa – tel. 504835811

14.Homrzyska – Michał Toczek – tel. 501848443

15.Złotne – Jan Ormanty – tel. 696689847

16.Żeleźnikowa Mała – Paweł Ormanty – tel. 609091592