Mistrzostwa w polowaniu na drapieżniki

Regulamin

Mistrzostw w polowaniu na drapieżniki

„O puchar Przewodniczącego Komisji Rewizyjne KŁ Głuszec w Nawojowej”

 

 

Cel:

1. Poprawa bytowania zwierzyny drobnej (bażant, zając, kuropatwa) występującej na

    terenie obwodu.

2. Zachęcenie do polowań na zwierzynę drobną - drapieżniki.

3. Doskonalenie sztuki łowieckiej w polowaniu na drapieżniki – zasiadka, nęciska,

    wabienie, wymagający dużej zręczności strzał na polowaniu zbiorowym.

 

Zasady:

 

1. W mistrzostwach mogą wziąć udział jedynie członkowie KŁ Głuszec w

   Nawojowej, którzy spełniają wymagane przez prawo łowieckie warunki

   dopuszczenia do wykonywania polowania.


2. Termin mistrzostw - 1 kwiecień do 31 marzec, bieżącego sezonu łowieckiego.

 

Na poszczególne gatunki zgodnie z kalendarzem polowań, który obowiązuje od 26 maja 2001 r. zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. nr 43 z 12 maja 2001 r.)

 

3. Myśliwy podczas wykonywania polowania może używać broni śrutowej oraz

   broni kulowej – rodzaj broni, za pomocą której pozyskano zwierzynę nie będzie

   brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej.


4. Mistrz zostanie wyłoniony na podstawie liczby punktów uzyskanych za

    strzelenie drapieżników na polowaniach indywidualnych i zbiorowych.

    Punktacja w zależności od pozyskanego gatunku:

    a) lis - 5 pkt.

    b) borsuk, kuna, tchórz, jenot - 7 pkt.

 

5. Zostaną zorganizowane trzy dodatkowe polowania zbiorowe na drapieżniki -

   po jednym w następujących miesiącach: listopad, grudzień, styczeń. Na

   polowaniach tych oprócz drapieżników możliwe jest dokonanie odstrzału innych

   gatunków zwierzyny drobnej przewidzianej w rocznym planie łowieckim.

 

6. Klasyfikacja końcowa – o wyniku będzie decydować suma uzyskanych

   punktów zgodnie z punktacją za pozyskanie poszczególnych gatunków – patrz

   pkt. 4 regulaminu. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez

   więcej niż jednego uczestnika o wyższej lokacie będzie decydować liczba

   pozyskanych drapieżników innych niż lis, a w przypadku pozyskania tych samych

   gatunków i uzyskania tej samej liczby punktów, pierwszeństwo ma myśliwy, który            dokonał odstrzału drapieżnika najwcześniej w danym sezonie łowieckim. 

 

7. Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie wpisów dokonanych na stronie

  internetowej koła w zakładce pozyskanie zwierzyny i zweryfikowana z

  pozyskaniem zwierzyny prowadzonym przez Łowczego Koła.

 

8. Jako nagrodę główną przewidziany jest puchar przejściowy, który przechodzi z

  rąk do rąk zwycięscy w kolejnych latach. Za trzykrotne zdobycie mistrzostwa,

  na stałe przyznany zostanie superpuchar.


9. Zarząd Koła jest upoważniony do zakupu symbolicznych nagród dla laureatów  konkursu zajmujących 3 pierwsze miejsca.


10. Zgodnie z uchwałą Zarządu Koła, każdy odstrzelony drapieżnik musi być okazany jednemu z członków zarządu, który nacina lub dziurkuje prawe ucho drapieżnika. Niestosowanie się do tego punktu regulaminu spowoduje, że drapieżnik nie będzie brany pod uwagę do punktacji mistrzostw.

 

Życzymy udanych łowów i prosimy o zdrową rywalizację.

 

Organizatorzy


 

 

Laureaci konkursu w poszczególnych sezonach

 

Sezon 2012/2013          Sezon 2013/2014          Sezon 2014/2015

 

I. Sławomir Cempa                    I. Janusz Jasiński                  I. Piotr Kowalik

II. Zdzisław Sarata                        II. Zdzisław Sarata                 II. Mariusz Kotlarski

III. Mariusz Kotlarski                     III. Jan Kozdroń                     III. Zdzisław Sarata

III. Piotr Kowalik                           III. Piotr Kowalik

                                                    III. Mariusz Kotlarski

 

Sezon 2016/2017

I. Grzegorz Niemiec

II. Jan Kozdroń

III. Zdzisław Sarata